PL EN

Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności („Oświadczenie o ochronie prywatności”) zostało przygotowane przez Clouds On Mars sp. z o.o. oraz Clouds On Mars Services sp. z o.o. (łącznie jako „Clouds on Mars”) i stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych przez Clouds on Mars. Jako administratorzy Państwa danych osobowych jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa prywatności i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jako „RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018 r., jak również polskie ustawodawstwo w tym zakresie.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 
Clouds On Mars sp. z o.o.,
ul. Szpitalna 8A/2, 00-031 Warszawa,
o numerze KRS 0000670382, NIP nr 5213773786,
numer telefonu: (+48) 512 624 286,
adres e-mail: info@CloudsOnMars.com.

2. Definicja danych osobowych, szczególne kategorie danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Podmiot danych”), takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, lokalizacja, identyfikator internetowy, numer telefonu, adres e-mail. Szczególne kategorie danych osobowych, zwane również danymi osobowymi wrażliwymi, stanowią podzbiór danych osobowych i mogą obejmować takie informacje, jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne lub dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej. Przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych (niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób zautomatyzowany czy też nie), takie jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub przekształcanie, wyszukiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
3. Cel przetwarzania danych osobowych i ramy czasowe przetwarzania danych osobowych
3.1 Rekrutacja
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu podjęcia procesu rekrutacji. Dane w procesie rekrutacji przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres 8 miesięcy od zakończenia rekrutacji. Mogą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych również na potrzeby przyszłej rekrutacji. W takim przypadku Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia udzielenia takiej zgody.
3.2 Zawarcie i wykonanie umowy
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia Państwu usług oraz uzyskania od Państwa towarów i usług. Dane w tym procesie są przetwarzane w celu realizacji umowy z Clouds of Mars, której są Państwa stroną, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Dane zgromadzone w tym procesie będą przechowywane przez okres obowiązywania danej umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z danej umowy. Gromadząc dane należące do specjalnej kategorii danych osobowych, poprosimy Państwa o wyraźną zgodę i poinformujemy o celu ich przetwarzania.

3.3 Marketing

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji działań marketingowych na podstawie Państwa zgody, tzn. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Dane zbierane w celach marketingowych będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia udzielenia takiej zgody.
3.4 Wykonanie zobowiązań prawnych dotyczących Clouds On Mars
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy takie przetwarzanie będzie konieczne do realizacji zobowiązań prawnych dotyczących Clouds On Mars, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Takimi zobowiązaniami prawnymi mogą być zobowiązania wynikające z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych, przepisów prawa cywilnego (np. odpowiedź na Państwa roszczenie) itp. Dane zgromadzone w powyższym celu będą przechowywane przez okres wykonywania powyższych zobowiązań oraz przez okres, w którym przepisy prawne wymagają ich przechowywania.
3.5 Przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Clouds On Mars
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy takie przetwarzanie będzie konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Clouds on Mars, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, takich jak na przykład: konieczność ustanowienia i obrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń od drugiej strony stosunku prawnego, lub podjęcia codziennej działalności gospodarczej przez Clouds on Mars. Wyjątek stanowią sytuacje, w których interesy lub elementarne prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, są nadrzędne. Dane zgromadzone w tym procesie będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z danej umowy.
3.6 Przygotowanie baz danych, arkuszy danych, statystyk i analiz
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przygotowania baz danych, kartotek, statystyk i analiz do naszego wewnętrznego użytku, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Dane zgromadzone w tym procesie będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z danej umowy.
4. Jak gromadzimy Państwa dane osobowe?
Z reguły zdobywamy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa. Gromadzimy je za pośrednictwem naszej strony internetowej, podczas rozmów telefonicznych, podczas dostarczania naszych usług lub uzyskiwania od Państwa towarów i usług, na formularzach i w innej korespondencji, w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku gdy będziemy zbierać Państwa dane osobowe od osób trzecich, poinformujemy Państwa o tym, przekazując wszelkie niezbędne informacje zgodnie z art. 14 RODO. W razie potrzeby poprosimy o Państwa zgodę na takie przetwarzanie.
4.1 Pliki cookie
Wszystkie informacje o plikach cookie znajdą Państwo na osobnej stronie internetowej: http://www.allaboutcookies.org/.
4.2 Linki na naszych stronach internetowych
Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Niniejszym informujemy, że warunki niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności nie mają zastosowania do zewnętrznych stron internetowych. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób osoba trzecia chroni Państwa dane osobowe, sugerujemy, aby uzyskać jej oświadczenie o ochronie prywatności osobiście.
5. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z prawem i tylko w celach opisanych powyżej. Uzyskanych danych osobowych nie będziemy wykorzystywać do celów innych niż określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności lub do celów, które zostały Państwu ujawnione i na które otrzymaliśmy Państwa wyraźną zgodę. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
6. Co się stanie, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych?
Podanie nam swoich danych osobowych nie jest ustawowym obowiązkiem. Mają Państwo prawo nie przekazywać nam wyżej wymienionych danych osobowych. Jeśli jednak zdecydują się Państwo nie podawać nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie przeprowadzić z Państwem procesu rekrutacji, dostarczyć Państwu usługi, uzyskać od Państwa towarów lub usług lub podjąć działań marketingowych.
7. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
7.1 Inni administratorzy danych
Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom, które będą je przetwarzać we własnym imieniu i na własny rachunek, o ile staną się one niezależnym administratorem danych, na przykład: – bankom i instytucjom finansowym w celu dokonywania płatności, – władzom administracyjnym i państwowym, – sądom i wszystkim organom administracji, wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, – spółkom z grupy Clouds on Mars.
7.2 Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Clouds On Mars
Możemy przekazać Państwa dane osobowe podmiotom, które będą je przetwarzać w imieniu Clouds on Mars, np.: – systemy komputerowe i usługi u dostawców usług w chmurze, – nasi podwykonawcy, – agenci i agencje handlowe lub inne podmioty pośredniczące w sprzedaży usług Clouds on Mars i organizowaniu akcji marketingowych, – strony świadczące na rzecz Clouds on Mars usługi outsourcingu i doradztwa (takie jak doradztwo podatkowe lub prawne, usługi księgowo-płacowo-kadrowe, usługi audytorskie itp.), – spółki z grupy Clouds on Mars. Udostępniając Państwa dane osobowe osobom trzecim podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że osoby trzecie będą zobowiązane do zachowania ich poufności i ochrony prywatności Państwa danych osobowych. Ujawnienie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, a w przypadku gdy jest to wymagane – na podstawie umowy o przetwarzaniu danych, w celu zapewnienia, że dane są przetwarzane wyłącznie w jasno określonych celach i przy użyciu odpowiednich środków bezpieczeństwa.
8. Czy ujawniamy Państwa dane osobowe stronom spoza UE/EOG?
Z reguły Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów spoza UE/EOG. Jeśli jednak w przyszłości zdecydujemy się na takie przekazanie danych osobowych, nie zrobimy tego bez Państwa pisemnej zgody i tylko po spełnieniu wszystkich warunków określonych w RODO, chyba że takie przekazanie danych jest dozwolone lub prawnie konieczne w inny sposób.
9. Przechowywanie i bezpieczeństwo danych osobowych
Państwa dane osobowe są przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej. Stosujemy środki bezpieczeństwa wymagane przez prawo w celu ochrony przechowywanych przez nas danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją i utratą oraz nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Clouds On Mars stosuje techniczne środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie dysków twardych lub hasła dostępu do plików. Ponadto dostęp do Państwa danych osobowych przechowywanych w formie elektronicznej lub papierowej będzie ograniczony do osób odpowiednio upoważnionych do dostępu i tylko do tych, dla których dostęp do danych jest konieczny.
10. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Macie Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas swoich danych osobowych. Ich zakres oraz to, czy i w jakiej sytuacji możemy z nich korzystać, jest określony przepisami prawa i zależy od podstawy prawnej, na podstawie której przetwarzamy Państwa dane osobowe:

– prawo dostępu do twoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
– prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,
– prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych,
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
– przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem).


Jeśli masz pytania do niniejszej Polityki lub w celu skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych na początku niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

11. Skarga dotycząca naruszenia prywatności
W przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

info@cloudsonmars.com

Clouds On Mars Sp. z o. o.
Szpitalna 8a/2 Warszawa,
Polska +48 123 123 321

Clouds On Mars Inc.
1900 S PUGET DR STE 206
Renton (WA),
USA +1 425 954 5981

Pod not found

We are looking for:

circle

1-2 years of experience with report and dashboard creation using Power BI

circle

Knowledge of data visualization techniques

circle

Experience in developing B2B BI solutions from raw data through data modelling and reporting

circle

Skills in DAX and M

Your responsibilities:

circle

1-2 years of experience with report and dashboard creation using Power BI

circle

1-2 years of experience with report and dashboard creation using Power BI

circle

1-2 years of experience with report and dashboard creation using Power BI

circle

1-2 years of experience with report and dashboard creation using Power BI